Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 м. Подільська

 

Стаття 30 Закону України "Про освіту"

 

Статут школи переглянути

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою (дивитися вкладення);

 

 

 

 

 

 

1. Загальні положення

 

Повна назва закладу загальної середньої освіти

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 м. Подільська Одеської області

 

Тип закладу

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

 

Рік атестації закладу (ліцензування)

2012 р.

 

Мова навчання

Українська

 

Термін дії програми

2018-2019 рр.

 

Інтернет –адреса постійного розміщення опису освітньої програми

   

http://schoolkot6.odessaedu.net/uk/

 

Структура начального року

Семестрова:

І семестр:   01.09.2018 р. – 28.12.2018 року

ІІ семестр: 14.01.2019 р. – 24.05.2019 року

                          Тривалість канікул:

осінні  - 27.10.2018 р. - 04.11.2018   

зимові - 29.12.2018 -  13.01.2019 р.            

весняні - 23.03.2019 р. - 31.03.2019

 

Закінчується навчальний рік проведенням ДПА учнів 4, 9-х, 11-х класів (у формі ЗНО) згідно Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 30.12.2014 року № 1547.

Вручення документів про освіту планується провести для випускників

9-х класів - 14 червня 2019 року. 11-х класів – 29 червня 2019 року

 

Режим навчання

П’ятиденний:

 • початок занять – о 8.00 годині;
 • тривалість уроків:
 • для 1-х класів – 35 хвилин;
 • для 2-4-х класів – 40 хвилин;
 • для 5-11-х класів – 45 хвилин.

тривалість перерв: 1-а – 5  хв., 2-а – 5  хв., 3-а – 10 хв., 4-а – 5 хв., 5-а – 10 хв., 6-а -  5 хв.

 

Мережа класів

всього – 18

1 клас – 1А,1Б

2 клас -  2А,2Б

3 клас – 3А,3Б

4 клас – 4А,4Б

5  клас -5-А,5-Б 

6 клас – 6А,6Б

7 клас – 7А,7Б

8 клас - 1

9 клас – 9А,9Б

10 клас-1

11 клас-1

У закладі фукціонує інклюзивний клас (1-А), в якому навчається учень з особливими освітніми потребами  

ІІ. Мета програми

Призначення школи полягає в наданні  якісної повної загальної освіти дітям шкільного віку мікрорайону школи, забезпеченні їх всебічного розвитку, виховання і самореалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

         Основним засобом реалізації призначення  загальноосвітнього  закладу є засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм.

Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на формування в учнів сучасної наукової картини світу; виховання працьовитості, любові до природи; розвиток в учнів національної самосвідомості; формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалювання та перетворення суспільства; інтеграцію особистості в систему світової та національної культури; рішення задач, формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві; виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей інших народів в умовах багатонаціональної держави; створення основи для усвідомленого відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм; формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення тощо.

Програму побудовано із врахуванням таких принципів:

-        дитиноцентризму і природовідповідності;

-        узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;

-        науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;

-        наступності і перспективності навчання;

-        взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;

-           логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;

-        можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;

-        творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;

-        адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей.

Форми організації освітнього процесу

Основними формами організації освітнього процесу  є різни типи уроку:

 • формування комптентностей;
 • розвитку компетентностей;
 • перевірки та /або оцінювання досягнення компетентностей:
 • корекції основних компетентностей;
 • комбінований урок

школа І ступеня

 • екскурсії віртуальні -- подорожі
 • спектаклі
 • квести тощо

школа ІІ ступеня

 • інтерактивні уроки (урок-суд, урок-дискусійна група, урок з навчанням одних учнів іншими)
 • інтегрований урок
 • проблемний урок
 • відео урок
 • екскурсія
 • віртуальна подорож
 • семінар
 • конференція
 • форум
 • спектакль
 • брифінг
 • квест тощо

школа ІІІ ступеня

 • екскурсії
 • віртуальні подорожі
 • уроки-семінари
 • конференції
 • форуми
 • спектаклі
 • брифінги
 • квести
 • інтерактивні уроки (урок-дискусійна група, урок взаємонавчання)
 • інтегрований урок
 • проблемний урок
 • відео урок
 • прес-конференція

ділова гра тощо 

Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою

Прописані в ЗУ  «Про освіту»

Перелік освітніх галузей, їх реалізація через предмети

(в Типових освітніх програмах)

школа І ступеня

 • мови і літератури
 • суспільствознавство
 • мистецтво
 • математика
 • природознавство
 • технології
 • здоров’я і фізична культура

школа ІІ ступеня

 • мови і літератури
 • суспільствознавство
 • мистецтво
 • математика
 • природознавство
 • технології
 • здоров’я і фізична культура

школа ІІІ ступеня

 • мови і літератури
 • суспільствознавство
 • естетична  культура
 • математика
 • природознавство
 • технології
 • здоров’я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах

Технології навчання

(обирається вчителем самостійно)

 • традиційні технології навчання (бесіда, фронтальне опитування тощо);
 • технології співпраці (робота в парах, трійках, групах);
 • технології критичного мислення;
 • технологія проектного навчання;
 • технологія міжпредметної  інтеграції;
 • ігрові технології;
 • інформаційно-комунікативні технології;
 • проблемне навчання;
 • диференційоване навчання;
 • особистісно-орієнтоване навчання;
 • інтерактивне навчання;
 • проектне навчання;
 • дослідницьке навчання;
 • ігрове навчання;
 • здоров’язбережувальні технології;
 • портфоліо

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Окреслені у держстандартах 10 ключових компетентностей

 • спілкування державною (і рідною – у разі відмінності) мовами
 • сплкування іноземними мовами
 •  математична компетентність
 • основні компетентності у природничих науках і технологіях
 • інформаційно-цифрова компетентність
 • уміння вчитися впродовж життя
 • ініціативність і підприємливість
 • соціальна і громадянська компетентності
 • обізнаність і самовираження  у сфері культури
 • екологічна грамотність і здорове життя

Моніторинг освітнього процесу:

- рівень викладання базових дисциплін;

- стан запровадження освітніх інновацій;

- рівень реалізації виховних систем.

 - рівень навченості учнів з предметів інваріантної частини;

- рівень соціального, психічного, фізичного розвитку особистості;

- рівень вихованості учнів

       

 

 

Пояснювальна записка

І. Тип навчального закладу: загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів.

ІІ. Кількість класів – 17, учнів –.

 

ІІІ. Робочі навчальні плани на 2018– 2019  н. р. ЗОШ І – ІІІ ступенів №6 м. Подільська складено на підставі наступних рекомендацій: -        

  Для учнів 1-х класів відповідно до  Типової освітньої програми НУШ-1 авторського колективу під керівництвом Савченко О.Я., затвердженої наказом  № 268 від 21.03.2018;

-          Для учнів 2-4 класів відповідно до  додатку №2  до Типової освітньої програми, затвердженої наказом №407 від 20.04.2018;

 

  Для учнів 5-9-х класів  – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України  від 20.04.2018 № 405 (таблиця 12 до Типової освітньої програми).

 Для учнів  10-11-х класів   - до Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 406 (для 11 класу), №408 (для 10 класу).

Учні з особливими освітніми потребами (з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, інтелектуального розвитку, тяжкими порушеннями мовлення, затримкою психічного розвитку), здобувають початкову освіту в закладі загальної середньої освіти за індивідуальними робочими навчальними планами, затвердженими наказами МОН України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» (2-4 класи) та Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (1 клас) години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

 

 

ІV. Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, відведено додаткові години на вивчення предметів:

 ЗВ – 10 клас -0,5годин

ЗВ – 11 клас -0,5годин

                                         Структура освітньої програми

ЗОШ I-III ступенів №6 м. Подільська

Розділ 1. Призначення школи та засіб його реалізації.

Розділ 2. Опис "моделі" випускника школи.

Розділ 3. Цілі та задачі освітнього процесу школи.

Розділ 4. Загальний обсяг навчального навантаження.

Розділ 5. Навчальний план та його обґрунтування.

Розділ 6. Програмно-методичне забезпечення.

Розділ 7. Особливості організації освітнього процесу та застосовування педагогічних технологій.

Розділ 8. Структура навчального року.

 

 

 

Розділ 2

Опис "моделі" випускника школи

 

Модель випускника Нової Української Школи – це необхідна основа для сміливих і успішних кроків у своє майбутнє. Всі  інші здобутки у сфері компетентності може принести людині лише наполеглива цілеспрямована праця, бажання вчитися і ділитися досвідом з іншими.

Випускник школи має міцні знання і вміло користується ними. Знання та вміння, отримані учнем, тісно взаємопов’язані з його ціннісними орієнтирами.

Набуті життєві компетентності  випускник вміло використовує для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. Він вміє критично мислити, логічно обґрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити, вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення.

Наш випускник – це передусім людина творча, з великим потенціалом саморозвитку та самореалізації, широким спектром особистості:

 • випускник школи - добре проінформована особистість;
 • прагне до самоосвіти та вдосконалення;
 • готовий брати активну участь у суспільно-культурному житті  громади, держави ;
 • є свідомим громадянином, готовим відповідати за свої вчинки;
 • свідомо ставиться до свого здоров’я та довкілля;
 • мислить креативно, використовуючи увесь свій творчий потенціал.

 

Випускник компетентний у ставленні до життя — реалізує себе через самопізнання, саморозуміння та інтелектуальну культуру.

Випускник початкових класів має знання, уміння та навички, передбачені стандартом  початкової освіти. Він упевнений у собі, старанний, працелюбний, самостійний, дисциплінований,  вмотивований на досягнення успіху, вміє слухати і чути, критично мислити і має почуття самоконтролю,  навички навчальної діяльності,  культуру поведінки і мови, основи особистої гігієни і здорового способу життя.

Випускник базової основної школи  володіє певними яко­стями і вміннями на рівні вимог державних освітніх стандартів  успішно засвоює загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану; має систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного); володіє  основами комп’ютерної грамотності; знає свої громадянські права і вміє  їх реалізувати;оцінює свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; веде здоровий спосіб життя; готовий до форм і методів навчання, використовуваних у старших класах.

Випускник старших класів  має міцні знання на рівні вимог державних освітніх стандартів, що забезпечує вступ до закладу вищої професійної освіти та подальше успішне навчання; володіє іноземною мовою на базовому рівні; має високий рівень комп'ютерної грамотності (програмування, навички технічного обслуговування); володіє культурою інтелектуальної діяльності; знає і поважає культуру України та інших народів; поважає свою й чужу гідність, права, свободи інших людей;дотримується правил культури поведінки і спілкування; має почуття соціальної відповідальності; веде здоровий спосіб життя; володіє способами отримання інформації; прагне духовного і соціального добробуту.

 Наш випускник - свідомий громадянин  і патріот своєї країни, який володіє ключовими  компетентностями:

1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування.

2. Спілкування іноземними мовами. Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.

3Математична грамотність. Уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.

4Компетентності в природничих науках і технологіях. Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.

5. Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).

6. Уміння навчатися впродовж життя. Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.

7. Соціальні і громадянські компетентності. Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.

8Підприємливість. Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику.

9. Загальнокультурна грамотність. Здатність розуміти твори мистецтва, формувати 9. власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.

10. Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

 

Розділ 3

Цілі та задачі освітнього процесу школи

Цілі та задачі освітнього процесу на кожному рівні реалізації освітніх програм повинні бути обумовлені "моделлю" випускника, призначенням і місцем школи в освітньому просторі міста, мікрорайону. Вони повинні бути сформульовані конкретно, бути вимірними, досяжними, визначеними за часом, несуперечливими по відношенню одна до одної. Інакше кажучи, відповідати загальним вимогам, що пропонуються до визначення цілей і задач.

Перед школою  поставлені такі цілі освітнього процесу:

1.Забезпечити засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту початкової, основної, середньої (повної) загальної освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту;

2.Гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів;

3.Створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм;

4.Формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності;

5.Забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров'я учнів;

6. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом своєчасного та якісного проходження курсів перепідготовки;

7.Проведення атестації та сертифікації педагогів;

8.Цілеспрямоване вдосконалення навчально-матеріальної бази школи.

Розділ 4

Загальний обсяг навчального навантаження

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-9-х класів закладів загальної середньої освіти складає 9345 годин/навчальний рік:

 1 клас – 23 години на тиждень (805 годин/навчальний рік),

 для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік,

для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік,

для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік,

для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік,

для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік,

для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік,

для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік,

для  9-х класів – 1260 годин/навчальний рік,

для 10-х класів – 1330 годин/навчальний рік,

для 11-х класів – 1330 годин/навчальний рік;

 

Учні з особливими освітніми потребами (з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, інтелектуального розвитку, тяжкими порушеннями мовлення, затримкою психічного розвитку), здобувають початкову освіту в закладі загальної середньої освіти за індивідуальними робочими навчальними планами, затвердженими наказами МОН України.

 

Розділ 5

  Навчальний план та його обґрунтування

 

Програма початкової освіти окреслює підходи до організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової  освіти.

Початкова освіта здобувається  з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Програма визначає загальний обсяг навчального навантаження на тиждень,  забезпечує взаємозв’язки окремих предметів, курсів за вибором,  їх інтеграцію  та логічну послідовність  вивчення які будуть подані в рамках навчальних планів:

для 1-го класу у відповідності до Державного стандарту початкової  освіти (постанова КМУ від 21.02.2018 № 87) та Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти (1-2 класи), розробленої під керівництвом О.Я. Савченко та затвердженою наказом МОН України від 21.03.2018 № 268

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

 • мовно-літературна - включає українську мову та літературу, іноземну мову (англійська);
 • математична - спрямована на формування математичної та інших ключових компетентностей; 
 • природнича - має на меті формування компетентностей в галузі природничих наук, основи наукового світогляду, становлення відповідальної  природоохоронної поведінки   у навколишньому світі;
 • технологічна -  формування компетентностей в галузі техніки і технологій, здатності до зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій;
 • інформативна - формування інформаційно-комунікаційної компетентності,  здатності до розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв  для розвитку,  самовираження,   здобуття навичок безпечної  діяльності в інформаційному суспільстві;
 • соціальна і здоров’язбережувальна - формування соціальної компетентності, активної громадянської позиції, підприємливості, розвиток самостійності, застосування моделі здорової та безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я інших;
 • громадянська та історична - формування громадянської та інших компетентностей,  готовності до змін шляхом осмислення зв’язків між минулим і сучасним життям, активної громадянської позиції, набуття досвіду життя в соціумі з урахуванням демократичних принципів;
 • мистецька - формування цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження, поваги до національної та світової мистецької спадщини;
 • фізкультурна - формування   мотивації   до занять фізичною культурою і спортом для забезпечення гармонійного фізичного розвитку,  вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок.

Мовно-літературна освітня галузь реалізується через предмети: українська мова, українська література, іноземна мова(англійська). Математична освітня галузь через предмет – математика. Природнича, технологічна, інформативна, громадянська, історична та мистецька реалізується через інтегрований предмет – «Я досліджую світ». Фізкультурна галузь реалізується через предмет –

фізична культура.                                                                                             

 

  Додаток № 1

до освітньої програми І ступеня

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ДЛЯ 1-х КЛАСІВ

ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 6  м. ПОДІЛЬСЬКА

(складений за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти, затвердженої наказом  МОН України від 21.03.2018 р. №268 )

 

 

 

Назва освітньої галузі (навчального предмету)

 

Кількість годин на рік

 

Кількість годин на тиждень у класах

1-А

1-Б

 

Інваріантний складник

Мовно - літературна

280

7

7

Іншомовна (англійська мова)

70

2

2

Математична

140

4

4

Інтегрований курс

«Я досліджую світ»

Природнича

70

2

2

Громадянська й

історична

17,5

0,5

0,5

Соціальна і

здоров’язбережувальна галузі)

 

17,5

 

0,5

 

0,5

Технологічна

35

1

1

Мистецька

Образотворче мистецтво

35

1

1

Музичне мистецтво

35

1

1

Фізкультурна

105

3

3

Усього

805

20+3

20+3

Варіативний складник

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором

35

 

 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

Сумарна кількість навчальних годин

інваріантної та варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу

класів на групи)

805

23

23

23

 

    Програмою визначено вимоги  до конкретних очікуваних результатів навчання, коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу. Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів освіти ключових компетентностей, передбачених стандартами початкової освіти. Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації Типової освітньої програми використовуються внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації.

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі.

для 2-4 класів  розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти». відповідно  до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня (наказ Міністерства освіти і науки  України від 20.04.2018 № 407)  з української мовою навчання  з вивченням мови національної меншини.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мова і література

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов'язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

Освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети "Українська мова (мова і читання)", "Мова корінного народу, національної меншини (мова і читання)", "Іноземна мова".

Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - "Математика", "Природознавство".

Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметом "Я у світі".

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура".

Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове навчання" та "Інформатика".

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується окремими предметами "Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво"

Варіативна складова використана на підсилення предметів інваріантної складової.

         Додаток № 2

до освітньої програми І ступеня

 

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ДЛЯ 2-х, 4-х КЛАСІВ

ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 6 м. ПОДІЛЬСЬКА

(складений за таблицею 2 Типової освітньої програми, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 р.№ 407)

 

 

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

2-А

2-Б

3-А

3-Б

4-А

4-Б

Інваріантна складова

Українська мова

7

7

7

7

7

7

Мова корінного народу, національної меншини (російська мова)

2

2

2

2

2

2

Іноземна мова (англійська)

2

2

2

2

2

2

Математика

4

4

4

4

4

4

Природознавство

2

2

2

2

2

2

Я у світі

-

-

1

1

1

1

Музичне мистецтво

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Образотворче мистецтво

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Трудове навчання

1

1

1

1

1

1

Інформатика

1

1

1

1

1

1

Основи здоров'я

1

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

Усього

21+3

21+3

22+3

22+3

22+3

22+3

Варіативна складова

1

1

1

1

1

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

1

1

1

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової

Музичне мистецтво

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Образотворче мистецтво

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

22

 22

 23

 23

 23

 23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

25

25

26

26

26

26

 

Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов'язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

Освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети "Українська мова (мова і читання)", національної меншини (мова і читання)", "Іноземна мова".

Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - "Математика", "Природознавство".

Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметом "Я у світі".

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура".

Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове навчання" та "Інформатика".

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується окремими предметами "Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво"

Варіативна складова використана на підсилення предметів інваріантної складової.  

Освітня програма базової середньої освіти окреслює організацію закладом єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти і складена відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405) з навчанням українською мовою і вивченням мови національної меншини.

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний план основної школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Він охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову.

Освітня галузь мови і літератури у навчальних планах реалізується через окремі предмети "Українська мова", "Українська література", "Іноземна мова (англійська)", "Мова корінного народу, національної меншини (російська мова)", «Зарубіжна література».

 У межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-му класі – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України». Освітня галузь «Мистецтво»  реалізується через окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво» в 5-7 класах та «Мистецтво» у 8-9 класах.

Варіативна складова навчального плану визначена з урахуванням особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів та використовується на підсилення предметів інваріантної складової, запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють світоглядне спрямування.

Додаток № 3

до освітньої програми ІІ ступеня

 

РОБОЧИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів  №6

 з українською мовою навчання з вивченням російської мови на 2018- 2019 н. р.

згідно з  таблицею 12 до наказу МОН України №405 від 20.04.2018

 

Предмети

 

 

5-А/Б

6-А/Б

7А/Б

8

9-А

 

Українська мова

3,5

3,5

2,5

2

2

 

Українська література

2

2

2

2

2

 

Іноземна мова (англійська)

3

2

2

2

2

 

Мова корінного народу, національної меншини (російська мова)

2

2

2

2

2

 

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

 

Історія України (Вступ до історії) 

1

-

-

-

-

 

Всесвітня історія. Історія України. (Інтегрований курс)

-

2

-

-

-

 

Історія України.

-

-

1

1,5

1,5

 

Всесвітня історія

-

-

1

1

1

 

Основи правознавства

 

-

-

-

1

 

Музичне мистецтво

1

1

1

-

-

 

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

 

Мистецтво

-

-

-

1

1

 

Математика

4

4

-

-

-

 

Алгебра

-

-

2

2

2

 

Геометрія

-

-

2

2

2

 

Природознавство

2

-

-

-

-

 

Біологія

-

2

2

2

2

 

Географія

-

2

2

2

1,5

 

Фізика

-

-

2

2

3

 

Хімія

-

-

1,5

2

2

 

Трудове навчання

2

2

1

1

1

 

Інформатика

1

1

1

2

2

 

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

 

Фізична культура

3

3

3

3

3

 

Разом

25,5 +3

27,5+3

29+3

29.5+3

31+3

 

Варіативний складник

 

 

 

 

 

 

Гранично допустиме навчальне навантаження на   учня

28

31

32

33

33

 

Всього (без урахування поділу класу на групи)

 

25,5 +3

27,5+3

29+3

29.5+3

31+3

 
 

Додаток № 4

до освітньої програми ІІ ступеня

 

Робочий  навчальний план для учнів   9-Б класу

ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 на 2018-2019 навчальний рік   з поглибленим вивченням окремих предметів з українською мовою навчання

 Таблиця 8 до Типової освітньої програми, наказ  від 20.04.2018 року «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

 

9(Б)

Мови і літератури

Українська мова

2 +2

 

Українська література

2+ 2

 

Іноземна мова (англійська)

2

 

 Зарубіжна  література

2

Суспільствознавство

Історія України

1,5

 

Всесвітня історія

1

 

Правознавство (практичний курс)

1

Мистецтво

Мистецтво

1

Математика

Математика

 

 

Алгебра

2

 

Геометрія

2

Природознавство

Природознавство

 

 

Біологія

2

 

Географія

1,5

 

Фізика

3

 

Хімія

2

Технології

Трудове навчання

1

 

Інформатика

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

 

Фізична культура

3

Години на вивчення спеціалізованих предметів

 

2

Разом

 

32+3

 

Додатковий час на

поглиблене вивчення

предметів, введення

спецкурсів

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Гранично допустиме

навантаження на учня:

 

33

Всього

 

32+3

 

 

Освітня програма профільної середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації  єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти і складена відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408 ) з філологічним профілем для учнів 10 класу. Для учнів 11 класу - до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 406 ) з українською мовою навчанням та універсальним профілем.

Навчальний план для 10 класу містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів .

Вивчаються базові предмети: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Іноземна мова», «Історія України», «Всесвітня історія»,  «Громадянська освіта», «Математика», «Фізична культура» і «Захист Вітчизни». Передбачено вивчення окремих природничих дисциплін: «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія». Включені вибірково-обов’язкові предмети «Інформатика» і «Технології»,  що вивчаються на рівні стандарту. 

Зміст філологічного профілю навчання реалізується системою окремих предметів.  Кількість годин для вивчення профільних предметів збільшено за рахунок варіативної складової навчального плану з урахуванням освітніх потреб  учнів та з метою формування ключових компетентностей учнів засобами усіх предметів.

У навчальній програмі для 10 класу виокремлені наскрізні лінії «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність», які інтегрують ключові і загальнопредметні компетентності і сприяють формуванню в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

         Додаток № 5

до освітньої програми ІІ ступеня

 

Робочий навчальний план

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів  №6 м. Подільська

(10 клас)( профіль української філології) на 2018– 2019 навчальний рік

 

 ( Таблиця 2 до Типової освітньої програми, наказ  від 20.04.2018 року «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня))

 

Предмети

Кількість годин

 на тиждень у класах

 

Інваріантний складник

Базові предмети

27

Українська мова

2

Українська література

2

Зарубіжна література

1

Іноземна мова (англійська мова)

2

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта 

2

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3

Біологія і екологія

2

Географія

1,5

Фізика і астрономія

3

Хімія

1,5

Фізична культура

3

Захист Вітчизни

1,5

Вибірково-обовязкові предмети

3

Інформатика

 1

Технології

 2

Разом

30

Варіативний складник

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

8

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети

 7,5

Українська мова

2

Українська література

2

Зарубіжна література

 2

Іноземна мова (англійська мова)

1

Захист Вітчизни

0,5

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

37,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для учнів 11 класу використано  навчальний план   філологічного профілю для шкіл з українською мовою навчання, складений відповідно до академічного рівня змісту освіти. Цей варіант навчального плану є універсальним; навчальний час рівномірно розподілений між окремими предметами. Основними напрямами диференціації навчання є розширення вивчення окремих предметів, доповнення інваріантної складової навчальних планів додатковими предметами .

 

Додаток № 6

до освітньої програми ІІІ ступеня

 Робочий навчальний план

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів  №6 м. Подільська

 (11 клас)  (профіль української філології)

на 2018 – 2019 навчальний рік

 

(складено відповідно до таблиці 9 наказу МОН України від 20.04. 2018 року

№406)

 

 

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

Інваріантний складник

Українська мова

 4

Українська література

4

Зарубіжна література

3

Іноземна мова (англійська мова)

3,

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта:

Економіка

Людина і світ

-

1

0,5

Художня культура

0,5

 Математика

3

Астрономія

0,5

Біологія

1,5

Фізика

3

Хімія

2

Екологія

0,5

Технології

1

Інформатика

1

Фізична культура

2

Захист Вітчизни

1,5

Разом

32,5

Варіативний складник

Додаткові години на вивчення   предметів,   курсів за вибором, факультатвів, індивідуальні заняття 

 

Захист Вітчизни

0,5

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

Всього  фінансується (без урахування поділу класу на групи)

 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Розділ 5

Особливості організації освітнього процесу та застосовування

в ньому педагогічних технологій

 

Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили пріоритети в галузі освіти. Школа потребує нових нетрадиційних ідей, теорій, що відповідали б оптимальному розвитку дитини, сучасним потребам людства.                         

Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної дитини – основна мета, що покладена в основу технологій навчання. Незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації навчальної діяльності залишається урок.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; комбінований урок.

Також передбачені екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, лекції конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, забезпечуючи досягнення очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах з предмету. Перевірка та оцінювання досягнення компетентностей здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття. Для підготовки до заліків та іспитів проведяться оглядові консультацій, які допомагають учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів.

У закладі широко впроваджуються інформаційно-комунікативі технологій. Застосування ІКТ в освітньому процесі базується на загальному розумінні зміни ролі інформації та принципах інформаційної взаємодії в різних напрямках освітньої діяльності Це дозволяє формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності, критичне і логічне мислення, вміння приймати рішення, співпрацювати в команді, бути конкурентоздатними та впевненими особистостями.

Вчителями закладу створена модель уроків на основі синтезу оригінальних прийомів, елементів інноваційних педагогічних методик і інформаційно-комунікативних технологій та традиційних форм організації освітнього процесу. Розширено предметне навчальне середовище, створенні умови для оптимального розвитку навичок роботи з інформацією, формування вмінь і навичок дослідницької і пошукової роботи. 

Серед використовуваних засобів: мультимедійні презентації, мультимедійні карти, проекти, онлайн-тести, програмовані засоби навчення та інше.

Вчителі не тільки самі активно використовувують інтернет-ресурси, сучасні інформаційні технології, але й забезпечують їх активне використання учнями. Тому створенні вчителями персональні предметні сайти є однією з важливих форм роботи сучасного вчителя і є поштовхом для подальшого освоєння нових сучасних веб-ресурсів відповідно до вимог ІКкомпетентності, що важливо у процесі модернізації навчання в сучасній школі.

 

Розділ 6

Показники (вимірники) реалізації освітньої програми

 

Рівень досягнень учнів буде вивчатись: шляхом моніторингу знань, умінь і навичок з окремих предметів; проведення контрольних випробувань учнів; участі учнів школи  у предметних олімпіадах різного рівня, Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах та турнірах; шляхом складання та захисту наукових проектів та участі в роботі МАН; аналізу результатів участі учнів у ДПА і ЗНО.

 

Розділ 7

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

 Для виконання освітніх програм школи на 2018/2019 навчальний рік передбачено використання, затверджених Міністерством освіти і науки України, навчальних програм з усіх предметів інваріативної частини;, що забезпечує інтеграцію загальноосвітніх (основних і додаткових) програм,  у єдину освітню програму, що дозволяє одержати запланований результат освіти - "модель" випускника  

 

 

 

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником 

 

 

 

 1. Бульвар Бірзульський з № 42 до кінця
 2. Вул. Чкалова
 3. Вул. В. Деповська з № 110
 4. Вул. Дружби – непарна сторона з № 9 парна сторона з № 30
 5. Пров. Козацький
 6. Вул. Залізничників, № 121, 123, 123а, 125а, 127, 127а, 127б, 127 в
 7. Провулок Залізничний
 8. Вул. Залізничників – непарна сторона з № 57 парна сторона з № 62
 9. Пров. Сонячний
 10. Вул. Тисячної – непарна сторона з № 67 парна сторона з № 68
 11. Вул. Іванівська – непарна сторона з № 53 парна сторона з № 74
 12. Вул. Польова,  пров. Польовий – 1 та 2
 13. Вул. Транспортна
 14. Вул. Пожарського
 15. Вул. Гоголя
 16. Вул. Травнева
 17. Вул. Скіфська
 18. Вул. Слави
 19. Вул. Харківська
 20. Вул. Перемоги, пров. Перемоги
 21. Вул. Суворова
 22. Вул. Мічуріна, 1 та 2, пров. Мічуріна
 23. Вул. Маяковського
 24. Вул. Пушкіна
 25. Вул. Українська, пров. Український, 1 та 2
 26. Вул. Київська, пров. Київський, вул.. Запорізська, вул.. Дачна
 27. Вул. Героїв, пров. Героїв
 28. Провулок Нафтовий
 29. Вул. Зелена
 30. Вул. Цілинна
 31. Вул. І ч. Глибочанська, вул.. Володимирівська
 32. Вул. ІІ ч. П. Орлика
 33. Вул. Матросова, пров. Матросова
 34. Вул. Севастопольська, 1 та 2 пров. Севастопольський
 35. Провулок Чернігівський
 36. Вулиця Крайня
 37. Вулиця Маяковського

 

 

 Мова освітнього процесу українська 

  

 

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами):

 

 

 Правила прийому до  ЗОШ І-ІІІ ступенів№ 6  м. Подільська

 

До ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 м. Подільська  учні приймаються  згідно Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти інауки України від 16.04.2018 р. № 367

 

 

 

 

 

 

 

 Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

 

 

 Для забезпечення доступу осіб з особливими освітніми потребами, зокрема тих, що мають проблеми з опорно-руховим апаратом, у закладі  є пандус, забезпечений доступ до першого поверху
 
 
 Інформація щодо отримання публічних коштів ( дивитися вкладення)